הכנת נספחים ומוצגים להגשה לבית המשפט – קליגל

מנהל בתי המשפט ונשיאת בית המשפט העליון קבעו הנחיות צורניות לאופן הגשת וצירוף נספחים ומוצגים בכתבי בי-דין. ההוראות קובעות כי בעל דין המגיש כתבי בית-דין יצרף לנספחים תוכן עניינים ודף מקדים (שער) לכל נספח. כמו כן נקבעו הוראות בנוגע לסוג וגודל הגופן שבו יש לעשות שימוש:

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי תקנות 68(ב) ו-1215 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד 1984 (להלן – התקנות), אני מורה לאמור:
1. בעל דין המגיש כתב בי-דין עם נספחים יפעל כדלקמן:
א. יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;
ב. יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח; הפרטים המצויינים בסעיף זה יירשמו בגופן “David”, גודל 36.

הכנת כתבי בית-דין בהתאם להנחיות מאפשרת לבית המשפט ולצדדים להתמצא בקלות בכתבי הטענות ובראיות ומקלה על ההליך השיפוטי.