תנאי התקשרות - קליגל

תנאי התקשרות

  1. השימוש בתכנת קליגל (להלן – “התכנה”) יותר לעובדי מזמין הרישיון (להלן – “המזמין”) לצורך ובמהלך עבודתם אצל המזמין בלבד, בהתאם לרישיון השימוש שנרכש על-ידם ובכפוף לתשלום בגינו.
  2. במקרה של רכישת רישיון חודשי יתבצע חידוש ותשלום אוטומטי מדי חודש כל עוד לא התקבלה מהמזמין הודעה על הפסקת וביטול השירות.
  3. ג.א. אבי־רון בע”מ (להלן – “החברה”) תספק למזמין שירותי תמיכה טלפונית בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-19:00, באמצעי התקשורת המצוינים בעמוד “צור קשר” באתר החברה.
  4. החברה תעדכן את המזמין אודות עדכונים ושדרוגים תקופתיים של התכנה ככל שיהיו.
  5. המזמין מתחייב לנקוט באמצעים סבירים על מנת למנוע העתקה של התכנה או שימוש בה על־ידי כל גורם שאינו מורשה לעשות שימוש בתכנה על־פי תנאים אלו, וליידע את החברה אודות אפשרות ששימוש כזה נעשה בתכנה שסופקה למזמין.
  6. החברה לא תהיה אחראית לנזקים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין או לכל צד ג’ בגין השימוש בתכנה או בגין תקלות בשימוש בתכנה.
  7. מדיניות ביטול העסקה באתר הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן – “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו מכוחו.