נספחים - קליגל

נספחים

במסגרת הכנת כתבי בי-דין להגשה יש לסדר את המסמכים הנלווים (נספחים, מוצגים, אסמכתאות וכו’) באופן שיאפשר לבית המשפט ולצדדים להתמצא בקלות בכתבי הטענות ובראיות.

מנהל בתי המשפט ונשיאת בית המשפט העליון קבעו הנחיות צורניות לאופן הגשת וצירוף נספחים ומוצגים בכתבי בי-דין. ההוראות קובעות כי בעל דין המגיש כתבי בית-דין יצרף לנספחים תוכן עניינים ודף מקדים (שער) לכל נספח. כמו כן נקבעו הוראות בנוגע לסוג וגודל הגופן שבו יש לעשות שימוש.

הכנת כתבי בית-דין בהתאם להנחיות מאפשרת לבית המשפט לאתר ראיות שהצדדים הפנו אליהם ועל כן מקלה על ההליך השיפוטי.

הכנת נספחים להגשה הינה פעולה טכנית וסיזיפית שדורשת זמן רב וגם עלולה לגרום לטעויות ואיחורים בהגשה. 

הכנת נספחים בקליגל

קליגל כוללת מודול להכנת נספחים לכתבי טענות, תצהירים, הסכמים וחוות דעת. באמצעות התכנה ניתן להכין כרכי נספחים ותיקי מוצגים של מאות עמודים בקלות, במהירות וללא טעויות. מודול הנספחים כולל מספר תכונות: 

  • סריקת המסמך העיקרי (כתב טענות, תצהיר או הסכם) לאיתור שמות המסמכים הנלווים. 
  • יצירת תוכן עניינים ועמודי שער לפי התקנות. 
  • אפשרות להוספת סימון על גבי העמוד הראשון של המסמך (למכתבים). 
  • המרה ל-PDF של כל המסמכים שצורפו לפרויקט ואיחודם למסמך אחד.
  • בחירה בין שפות שונות (עברית, אנגלית וערבית). 
  • תבניות שונות, אפשרויות עיצוב ומספור לפי בחירת המשתמש. 
  • שמירה וטעינה של פרויקטים. 
  • חלוקה לכרכים וקבצים שונים לצורך הגשה בנט המשפט. 
  • תמיכה במגוון סוגי קבצים – DOC/X, PDF, XLS/X, EML, MSG, PPT/X, TIFF, TIF, JPEG, PNG, BMP, HTML

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי תקנות 68(ב) ו-1215 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 (להלן – התקנות), אני מורה לאמור:

1. בעל דין המגיש כתב בי-דין עם נספחים יפעל כדלקמן:

א. יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;

ב. יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח; הפרטים המצויינים בסעיף זה יירשמו בגופן 'David', גודל 36.

צריכים להכין נספחים להגשה?