נספחים – קליגל

כיצד להגיש מסמכים במערכת נט המשפט?

השימוש במערכת נט המשפט

מערכת נט המשפט פותחה והוטמעה על-ידי הנהלת בתי המשפט בערכאות השונות בישראל החל משנת 2007 במסגרת מאמצים מתמשכים לשיפור השירות הניתן לעורכי הדין. המערכת מאפשרת ניהול אלקטרוני של תיקים בבתי המשפט השונים ומטרתה להקל על עבודת עורכי הדין, מזכירות בית המשפט והשופטים. החל משנת 2017 מתאפשרת הגשת מסמכים באמצעות נט המשפט גם לבית המשפט העליון.

זיהוי המשתמש בכניסה למערכת מתאפשר בעזרת כרטיס חכם. לאחר הליך ההתחברות יכול עורך הדין לעיין בתיקי בית המשפט בהם הוא הם מייצג, להגיש כתבי טענות ובקשות ולפתוח תיקים חדשים. אופן הגשת מסמכים בנט המשפט מוסדר בחוק חתימה אלקטרונית, בתקנות סדר הדין האזרחי ובנהלי מערכת המשפט ולשכת עורכי הדין בישראל.

הגבלות והנחיות להגשת כתבי בי-דין באופן תקין באתר נט המשפט

מערכת נט המשפט קובעת כללים ברורים להגשה תקינה של כתבי בי-דין. היצמדות לכללים אלו והגשת כתבי בי-דין על נספחיהם באמצעות נט המשפט בפורמט אחיד – נועד לאפשר לכל המעורבים בתיק להתמצא בכתבי הטענות בקלות ובדיוק מירבי. הגשה שלא עומדת בדרישות הדין עלולה עלולה לגרום לעיכובים בהליך והוצאות מיותרות. הגשה שמתבצעת בהתאם להוראות וההנחיות הרלוונטיות מונעת סיבוכים אפשריים בניהול ההליך.

הגשת כתבי בי-דין לבית המשפט העליון באמצעות אתר נט המשפט, כוללת הנחיות מיוחדות המתייחסות, בין היתר, למגבלות גודל הקובץ המצורף, מספר העמודים וסוג הקובץ אותו ניתן להגיש במערכת.

כללי הגשת מסמכים במערכת נט המשפט

בעת הגשת בקשה באתר נט המשפט יש לשים לב ליישום כללי ההגשה. להלן תמצית ההנחיות מתוך חוברת ההדרכה של הנהלת בתי המשפט:

 1. כל בקשה המוגשת דרך האתר הינה בקשה בתיק והיא ממוספרת כרונולוגית.
 2. קיימת חלוקה לפי תיקיות בתיק בית המשפט האלקטרוני. יש להגיש כל בקשה בתיקייה המתאימה ועל פי סיווגה של הבקשה, שכן בית המשפט עלול לדחות בקשה שלא קוטלגה על פי סוג הבקשה המתאים.
 3. כאשר מגישים בקשה המחויבת באגרה, יופיע מסך התשלום בו יש להזין את פרטי התשלום. חשוב לציין שלפי תקנה 6א לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס”ז-2007, לצורך הגשת בקשה בכתב בהליך אזרחי נדרש לשלם אגרה בגובה של 35 ש”ח (למעט הבקשות המוחרות בתקנה 20).
 4. ההגשה במערכת אפשרית עד השעה 17:00. לאחר שעה זו, ההגשה תחשב כהגשה ביום למחרת.

הגשת נספחים לכתבי בי-דין

במסגרת הכנת כתבי בי-דין להגשה יש לסדר את המסמכים הנלווים (נספחים, מוצגים, אסמכתאות וכו’) באופן שיאפשר לבית המשפט ולצדדים להתמצא בקלות בכתבי הטענות ובראיות.

מנהל בתי המשפט ונשיאת בית המשפט העליון קבעו הנחיות צורניות לאופן הגשת וצירוף נספחים ומוצגים בכתבי בי-דין. ההוראות קובעות כי בעל דין המגיש כתבי בית-דין יצרף לנספחים תוכן עניינים ודף מקדים (שער) לכל נספח. כמו כן נקבעו הוראות בנוגע לסוג וגודל הגופן שבו יש לעשות שימוש.

הכנת כתבי בית-דין בהתאם להנחיות מאפשרת לבית המשפט לאתר ראיות שהצדדים הפנו אליהם ועל כן מקלה על ההליך השיפוטי.

הכנת נספחים להגשה הינה פעולה טכנית וסיזיפית שדורשת זמן רב וגם עלולה לגרום לטעויות ואיחורים בהגשה. 

הגשת נספחים בקליגל

קליגל כוללת מודול להכנת נספחים לכתבי טענות, תצהירים, הסכמים וחוות דעת. באמצעות התכנה ניתן להכין כרכי נספחים ותיקי מוצגים של מאות עמודים בקלות, במהירות וללא טעויות. מודול הנספחים כולל מספר תכונות: 

 • סריקת המסמך העיקרי (כתב טענות, תצהיר או הסכם) לאיתור שמות המסמכים הנלווים. 
 • יצירת תוכן עניינים ועמודי שער לפי התקנות. 
 • אפשרות להוספת סימון על גבי העמוד הראשון של המסמך (למכתבים). 
 • המרה ל-PDF של כל המסמכים שצורפו לפרויקט ואיחודם למסמך אחד.
 • בחירה בין שפות שונות (עברית, אנגלית וערבית). 
 • תבניות שונות, אפשרויות עיצוב ומספור לפי בחירת המשתמש. 
 • שמירה וטעינה של פרויקטים. 
 • חלוקה לכרכים וקבצים שונים לצורך הגשה בנט המשפט. 
 • תמיכה במגוון סוגי קבצים – DOC/X, PDF, XLS/X, EML, MSG, PPT/X, TIFF, TIF, JPEG, PNG, BMP, HTML

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי תקנות 68(ב) ו-1215 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 (להלן – התקנות), אני מורה לאמור:

1. בעל דין המגיש כתב בי-דין עם נספחים יפעל כדלקמן:

א. יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;

ב. יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח; הפרטים המצויינים בסעיף זה יירשמו בגופן 'David', גודל 36.

צריכים להכין נספחים להגשה?