PDF סרוק – קליגל
יוני 13, 2021

הסרת מספרי עמודים (00:45)

באמצעות מודול "עריכה" ניתן להוסיף סימני מים, בין היתר כדי להסתיר מספרי עמודים קודמים במסמכים שנרצה לעשות בהם שימוש. סרטון ההדגמה הקצר מדגים אפשרות זו:
יוני 13, 2021

המרת מסמך סרוק לחפיש (00:39)

באמצעות קליגל ניתן להפוך מסמך סרוק למסמך שניתן לחיפוש (searchable). ניתן לראות אפשרות זו בסרטון ההדגמה: