מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של חברת קליגל-טק בע"מ (חברה מס' 51-620798-2) (החברה").

כל צפייה, גלישה, רכישה, או שימוש אחר באתר האינטרנט של החברה בכתובת  https://cligal.com ("שימוש" ו-"האתר" בהתאמה), כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו (וכן בתקנון האתר) במלואם.

אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק מיד את הגלישה באתר והימנע מכל שימוש אחר באתר.

בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, וכן מסכים לתקנון האתר ולמדיניות פרטיות זו על כל תנאיהם.

מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתר החברה. החברה תעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. למשתמשים (לרבות כל גורם מטעמם) לא תהיה זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי החברה בשל כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.

הגדרות בהן נעשה שימוש במסמך זה ושאינן מוגדרות בו, תהא משמעותן בהתאם להגדרה שניתנה להן בתקנון האתר.

סוגי המידע שאנחנו אוספים

1. החברה אוספת, מפיקה ושומרת במאגר המידע שברשותה, מידע בקשר לגולשים ולמשתמשים אחרים באתר. 

2. כל משתמש באתר, מאשר ומסכים לכך, שהחברה תאסוף מידע בקשר אליו, לרבות מידע שיימסר על-ידי המשתמשים באתר, וכן מידע שייאסף או יופק במסגרת הגלישה ויתר השימושים באתר, או בעקבות רכישות או כל פעילות אחרת שקשורה לאתר, ולרבות בין היתר: שם מלא, מספר טלפון, כתובת, שם עסק, כתובת דואר אלקטרוני, היסטוריית גלישה וביקורים באתר, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, פעולות שבוצעו, סוג דפדפן, הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, הרגלי צריכה, כתובות IP, נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI) (" המידע").

3. חשוב להדגיש – לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע, או להסכים למסירת, איסוף, והפקת המידע או לכל שימוש אחר במידע, אולם, ככל שאינך מסכים שהחברה תאסוף, תשמור ו/או תפיק את המידע, לא תוכל לעשות שימוש בתוכנה, באתר ו/או בשירותי החברה.

4. בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר שיעשה במידע, כמפורט במדיניות זו.        

5. האתר מותר ומיועד לשימוש אישי בלבד. אין למסור מידע כלשהו אודות אנשים או גופים אחרים, אלא אם ניתנה הסכמתם המפורשת לכך.  

6. בכל פעילות או שימוש אחר באתר, יש להזין מידע נכון ומדויק בלבד. כל נזק שייגרם כתוצאה ממסירת מידע שגוי או חסר, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש באתר, והחברה לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק או הוצאה, שייגרמו בקשר להזנת מידע חסר או שגוי.

המטרות והשימושים במידע  

7. החברה תשמור ותחזיק את המידע, במאגר מידע אחד או יותר.

8. החברה תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, להחזיק בו, ולעשות בו שימוש, למטרות שיווק ומכירות, מתן הטבות, דיוור ישיר, מתן שירותים וניהול מכירות, שירות לקוחות, פניה וזיהוי, תפעול ושיפור האתר והשירותים הניתנים באמצעותם, מניעת הונאה ותרמית, אכיפת התקנון ושמירה על כל דין, שיפור חווית השימוש באתר, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, אפיון, בקרה, ומחקר סטטיסטי וכן לצרכי פרסום ושיווק.

9. המשתמשים מסכימים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, רשתות, חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל (לרבות שירותי ענן), וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.

10. בפרט, אתה מסכים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים, דברי פרסומת, הודעות על מבצעים, הודעות על שינוי בשירות ו/או שינוי באתר וכל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה – באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד – "דיוור").  

11. משתמשים שאינם מעוניינים לקבל דיוור פרסומי, רשאים לבקש להסיר את שמם מרשימת התפוצה של החברה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת פרסומת אלקטרונית ו/או באמצעות פניה ו/או בעל-פה בהתאם לפרטי הקשר של החברה מופיעים בתחתית מדיניות פרטיות זו. בהתאם לבקשה, החברה תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה שלה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

12. האתר כולל שימוש ב-"עוגיות" ("Cookies", מחרוזות של אותיות ומספרים המשמשות לאגירת מידע, ונשמרות בזיכרון המחשב של המשתמש), "משואות רשת" ("web beacons") פיקסלים, ומערכות וטכנולוגיות נוספות לאיסוף מידע, ולניטור הגלישה והפעילות באתר. מערכות אלו אוספות ומפיקות מידע אודות המשתמשים במידע, לצורך ניטור הרגלי הגלישה באתר, וכן לצרכי פרסום ושיווק, התאמת העדפות אישיות, התאמה אישית של תכנים ומודעות פרסומת של צדדים שלישיים, שיפור חווית הגלישה באתר, וכן לכל מטרה אחרת שמפורטת במדיניות פרטיות זו. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלתם של אמצעים ותוכנות אלו.

13. ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש ב- Cookies, על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט של המשתמש.

14. ייתכן שנקבל מידע אודותיך, ממפרסמים, שותפים-עסקיים, או רשתות חברתיות (לרבות תמונות, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ונתונים נוספים בהתאם להסכמות שבינך ובין אתרי הרשתות החברתיות, וכן כל מידע אחר כהגדרתו במדיניות פרטיות זו).

15. ניתן להשתמש באתר, באמצעות קישור של חשבון הפייסבוק או האינסטגרם שלך, או של חשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, או שרשתות חברתיות אלו יאספו מידע אודותיך ויעשו בו שימוש, הכל בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של רשתות חברתיות אלו, ובהתאם להרשאות שקבעת בחשבונותיך.

זכויות המשתמשים באתר

16. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש, זכאי לפנות לחברה ולבקש לעיין במידע מזוהה שנאסף אודותיו ומוחזק במאגרי המידע של החברה. יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש).

17. משתמשים שמעוניינים כי מידע מזוהה בקשר אליהם יתוקן או יימחק (אם יתברר כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), או שמעוניינים לעיין במידע מזוהה, או להודיע על הסרת הסכמתם לקבלת מידע שיווקי, פרסומות או דיוור ישיר, מוזמנים לפנות לחברה באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מופיעים מטה. במידה שהחברה תסרב לבקשה, תימסר על כך הודעה למשתמש בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. על החלטה זו של החברה, המשתמש רשאי להגיש ערעור כדין.

18. גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך תאימות לכל דין, עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של התקנון ומדיניות הפרטיות.

השימוש ב-Google Meet

19. משתמשים שמעוניינים ליצור שיחות וידאו באמצעות Google Meet יוכלו לבחור להעניק לנו גישה לחשבון Google Calendar שלהם.

20. קליגל לא בודקת, שומרת או מאחסנת באופן כלשהו מידע מחשבון המשתמשים ב-Google Calendar.  

 

 

אבטחה והגנה על המידע

20. האתר (לרבות המידע המוזן על-ידי המשתמשים), מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket Layer)  וכן עומד בתקן PCI-DSS. החברה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי ("חברת הסליקה"). עם מסירת פרטי האשראי, הנתונים מועברים לחברת הסליקה, בהתאם לתקני אבטחה בין לאומיים ו/או תקנים מקבילים אחרים שאושרו על ידי חברות האשראי.

21. החברה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של החברה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי משתמשים באתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.

22. לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או בתכנים הקשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הגלישה וכל שימוש אחר באתר, הינם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

23. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשים באתר או למי מטעמם, אם מידע כלשהו לגביהם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

יצירת קשר

24. המשתמש מאשר ומסכים לקבל כל פנייה והודעה, בעל-פה ו/או בכתב, מהחברה ו/או מכל גורם אחר הקשור לאתר, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שהזין לאתר.

25. בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע, ניתן ליצור קשר עמנו, בטלפון 073-7773245 או בכתובת: אלכסנדר פן 4, תל אביב או במייל  info@cligal.com