תקנון אתר ותנאי שימוש

מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "Cligal", אשר כתובתו cligal.com ("האתר").
 2. האתר מופעל על ידי חברת קליגל-טק בע"מ (חברה מס' 51-620798-2) שכתובתה אלכסנדר פן 4, תל אביב-יפו ("החברה"). באתר ניתן לקבל מידע על מוצרי החברה ("התוכנות"), להורידה למחשב לתקופת ניסיון את תכנת המסמכים ("תכנת המסמכים") ו/או לרכוש רישיון שימוש לתוכנות בהתאם לאחד מהמסלולים שיפורטו באתר מעת לעת.
 3. התוכנות הינן תוכנות עזר לעורכי דין, מחלקות משפטיות ובתי עסק. התוכנות אינן מיועדות לצרכני קצה או אנשים פרטיים. האתר משמש ככלי למתן השירות של החברה עבור לקוחותיה ("השירותים").
 4. כל גלישה, עיון, צפייה ו/או כל שימוש אחר באתר, באמצעות כל מכשיר או אמצעי (ביחד, "שימוש") כפופים לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה ("התקנון"), במדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות"), בתנאי השימוש של התוכנות ובתנאי המינוי הנרכש (להלן "תנאי השירות"), ובכל הוראות הדין הרלוונטי. אנא קראו את התקנון ואת מדיניות הפרטיות בקפידה. בכל שימוש באתר הנכם מסכימים לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות, במלואם.

אם אינכם מסכימים או מאשרים את כל התנאים המפורטים בתקנון זה ו/או במדיניות הפרטיות של החברה, אנא הימנעו מעשיית כל שימוש באתר ו/או בתוכנות.

 1. התקנון ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים שבין החברה לבין כל גולש, צופה ו/או משתמש באתר וכן לכל מי שמקבל ו/או משתמש בשירותים, והכל במישרין או בעקיפין ("המשתמש").
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון ו/או את מדיניות הפרטיות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשים ו/או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בגין כך. התקנון ומדיניות הפרטיות המעודכנים יפורסמו באתר. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של התקנון ושל מדיניות הפרטיות.
 3. השימוש באתר מיועד עבור בגירים, תושבי מדינת ישראל בלבד, ובכל כניסה לאתר זה, גלישה או כל שימוש אחר באתר, הנכם מאשרים כי מתקיימים בכם התנאים האמורים.
 4. למניעת ספק, האמור בתקנון זה הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.
 5. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
 6. האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור בתקנון בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.
 7. בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להמחות זכויותיה ו/או חובותיה לפי תקנון זה, כולן או חלקן, וכן לפעול באמצעות אחר מטעמה, ובלבד שהנמחה יקבל על עצמו את כל התחייבויות החברה כלפי המשתמשים לפי תקנון זה.

האתר

 1. מטרת האתר היא לקדם, לפרסם, לרכז ולספק מידע שימושי אודות השירותים אותם החברה מציעה ללקוחותיה. באמצעות האתר, מאפשרת החברה למשתמשים להוריד את תוכנת המסמכים לניסיון ולרכוש רישיון שימוש בתוכנה בהתאם לצרכי המשתמש, במסגרת אחד ממספר המסלולים השונים שיוצעו באתר.
 2. החברה מעדכנת, כי היא תיצור קשר עם משתמשי התוכנה למטרות שונות, ובהן: יצירת קשר לצורך הדגמה לשימוש בתוכנה ו/או סיוע לרכישת רישיון שימוש בתוכנה ו/או משלוח הודעות שירות הקשורות במנוי/רישיון שנרכש ו/או הודעות התראה לקראת סיום תקופת הניסיון בתוכנת המסמכים או חידוש השימוש ברישיון שנרכש. בכל מקרה, החברה תעשה שימוש בפרטי המשתמש ובמידע האמור לעיל בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות שלה, כפי שזו תהא מעת לעת.
 3. על דרך הכלל, הורדת תוכנת המסמכים מהאתר מקנה למשתמש שירשם 14 ימים להתנסות בתוכנה, ללא עלות וללא התחייבות ("תקופת הניסיון"). לאחר תקופת הניסיון רשאית החברה לחסום ו/או למנוע מן המשתמש גישה, מלאה ו/או חלקית, לשימוש בתוכנה, זאת עד לרכישת רישיון לשימוש בתוכנה.
 4. רכישת רישיון שימוש בתוכנות, בהתאם לאחד מהמסלולים השונים המופיעים באתר, כרוכה בתשלום בהתאם למחירון שיופיע באתר, כפי שזה ישתנה מעת לעת. 

מסירת מידע

 1. שימו לב, בעת רכישת רישיון לשימוש בתוכנה, נדרש המשתמש למסור פרטים שונים, בהתאם למידע שיידרש באתר, לרבות פרטי כרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לחברה ולספק המעניק שירותי סליקה בעבור החברה לחייב את כרטיס האשראי שהוזן על ידך בהתאם לחיובים הנדרשים לרכישת רישיון השימוש בתוכנה, כפי שאלו יהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של תנאי השימוש בתוכנה ועלול להביא לאובדן רישיון השימוש בתוכנה.
 2. כאמור לעיל, פרטי כרטיס האשראי מועברים למערכת סליקה חיצונית המספקת את שירות הסליקה עבור החברה. שמירת פרטי המידע במאגרי המידע של חברת סליקת האשראי כפופה למדיניות הפרטיות שלה. מידע נוסף ניתן למצוא במדיניות הפרטיות של חברת סליקת האשראי.
 3. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום באתר נשמרים באמצעי אבטחה מקובלים ועל-פי התקינה הנדרשת של חברות כרטיסי האשראי, ולא יעשה על ידי החברה ו/או חברת הסליקה החיצונית שימוש בפרטי מידע אלה שאיננו למטרות האמורות בתנאי שימוש אלה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לחברת הסליקה ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.
 4. מודגש, כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית בדין, למסור את המידע האמור לעיל או לתת את הסכמתו למסירה ו/או איסוף המידע, ואולם משתמש שאינו מסכים למסירת ו/או איסוף המידע האמור, לא יוכל להשלים את רכישת רישיון השימוש בתוכנה ולא יוכל להשתמש בתוכנה.
 5. מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים בעת רכישת רישיון שימוש בתוכנה או הורדת תוכנה לניסיון, עלולים למנוע מהמשתמש את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק מהשירותים, לפגוע באיכות השירותים הניתנים לו או באפשרותו לקבלם, וכן לפגוע ביכולת ליצור עמו קשר, במידת הצורך. למניעת ספק, כל משתמש רשאי להוריד את תוכנת המסמכים לניסיון פעם אחת בלבד. חל איסור על מסירת פרטים שגויים/מטעים בניסיון לעקוף איסור זה או איזה מתנאי השימוש האחרים של התכונות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול באמצעים משפטיים כנגד משתמשים אשר יורידו את תוכנת הניסיון יותר מפעם אחת ו/או תוך מסירת פרטים שגויים כאמור לעיל.

רכישת רישיון שימוש בתוכנה באמצעות האתר

 1. מחירי המנויים באתר כוללים תחזוקה ותמיכה טכנית באמצעות דרכי ההתקשרות באתר, ואינם כוללים מע"מ.
 2. במהלך תקופת המנוי יתבצע חיוב אוטומטי כל חודש / רבעון / שנה (בהתאם למנוי), כל עוד לא התקבלה מהמזמין הודעה כתובה לדוא"ל info@cligal.com, עם בקשה להפסקת וביטול המנוי. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים בכפוף להודעה בכתב למזמין השירותים חודשיים לפני מועד העדכון.
 3. למניעת ספק, כל שימוש בתוכנה כפוף לתנאי השירות, אשר זמינים לצפייה בעת התקנת התכנה.
 4. לקוח אשר יבקש לשדרג את המנוי שרכש יוכל לעשות זאת בכל עת. במקרה של שדרוג של מנוי רבעוני או שנתי: ככל שהלקוח יבקש לשדרג את המנוי עד למחצית תקופת החיוב, הוא יחויב בעלות מלאה בגין השדרוג; ככל שהלקוח יבקש לשדרג את המנוי לאחר מחצית מתקופת החיוב, הוא יחויב במחצית מעלות השדרוג.

מדיניות ביטול העסקה

 1. משתמש אשר רכש מנוי רבעוני או שנתי לתוכנות רשאי לבטל את המנוי בתוך 14 ימים ממועד הרכישה ("תקופת הביטול"). במקרה של ביטול עסקת רכישה של מנוי שנתי בתוך תקופת הביטול, יחוייב המשתמש בתשלום בגין שימוש בתוכנה לתקופה של חודש ימים ממועד הרכישה. משתמש אשר רכש מנוי חודשי לתוכנה יהיה רשאי לבטל את המינוי בכל עת בהתראה של 30 ימים מראש, אולם ביטול מנוי כאמור לא יזכה את המנוי בהשבה כלשהי של סכומים ששולמו על ידו בקשר עם מנוי חודשי. מובהר, כי כל שימוש בתוכנות, לרבות הורדה והתקנה של תוכנת המסמכים, מהווים הסכמה מפורשת של המשתמש לאמור בסעיף זה לעיל.
 2. על המשתמש חלה האחריות, טרם רכישת רישיון השימוש בתוכנה, לבדוק כי התוכנה ו/או השירותים של החברה מתאימים לשימושו. מובהר בזאת, כתנאי יסודי לרכישה, כי המשתמש בחן את המוצר ו/או השירות ומוותר על כל טענה בדבר אי התאמה כלשהי ולא תעמוד למשתמש כל זכות לביטול העסקה בשל עילה זו, פרט לאמור בסעיף ‏24 לעיל.

קניין רוחני

 1. האתר וכל המידע הכלול בו, הינם רכושה הבלעדי של החברה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בתכנים הכלולים בו, כל אייקון (icon), וכן כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות קוד מחשב, תגובות, תמונות, סרטוני וידאו, שם מתחם, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, וכן אופן עריכתם והצגתם ("הקניין הרוחני"), הינם בבעלותה הבלעדית של החברה או שנעשה בהם שימוש בהתאם לרישיונות שנרכשו על ידי החברה.
 2. בעשיית שימוש באתר ו/או באיזה מחלקי הקניין הרוחני הכלולים בו, אין להפר ו/או לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לצלם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להעביר לאחר או לעשות כל שימוש בכל דרך שהיא בקניין הרוחני, באתר ובתכנים המופיעים באתר, כולם או חלקם, למעט כאמור בסעיף 28 להלן, אלא אם ניתנה הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב. אין לפרש את ההרשאה לגלישה באתר כמתן רישיון לשימוש בסימני המסחר באתר. החברה שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים מכוח החוק לשם אכיפת זכויותיה בקניין הרוחני ולמנוע שימוש אסור.

שימוש באתר

 1. כל שימוש באתר מותר למטרות עסקיות אישיות של המשתמש בלבד. חל איסור מוחלט לבצע באתר ו/או בשירותים שימוש למטרות מסחריות, ללא אישור מפורש, מראש ובכתב, של החברה.
 2. המשתמש מתחייב שלא ליצור מהתוכן המופיע באתר מאגר, ושלא להפעיל כל תוכנת מחשב או אמצעי אלקטרוני אחר לשם ביצוע פעולות כלשהן בתוכן המופיע באתר, לרבות חיפוש, העתקה ואחזור אוטומטי של התוכן, לשם יצירת מאגר כלשהו.
 3. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות, ואין לפגוע בכל אופן שהוא במשתמשים ו/או בשימוש של משתמשים באתר ו/או בשירותים של החברה.
 4. בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 30 לעיל, מודגש כי חל איסור להשתמש בפלטפורמה של האתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב, לרבות אלו של האתר עצמו, או להפצת וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות, מכתבי שרשרת ו/או לעשות שימוש שמטרתו היא להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר או בכל אתר אינטרנט אחר, ו/או כל שימוש שיש בו כדי לגרום לפגיעה באתר, משתמשיו או צדדים שלישיים כלשהם, ואין לעקוף או לפגוע בתוכנות האבטחה של האתר. בכל מקרה שבו המשתמש יפר הוראה זו, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לרשויות החוק או כל רשות הפועלת על פי דין, כל מידע שנמצא אצלה אודות שימוש שביצע אותו משתמש באתר, וכן, מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים המוקנים לחברה על פי התקנון ו/או על פי כל דין, למנוע מאותו משתמש את השימוש ו/או הצפייה באתר, ולמשתמש לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.

הגבלת אחריות, פטור ושיפוי

 1. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים הכלולים באתר יהיו תקינים ו/או כי יובילו לאתר אינטרנט פעיל. כמו כן, החברה רשאית להסיר או להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם, עשויים להיות שונים מאלו של האתר. החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע להפרה או מחדל של תנאי שימוש אלו או הפרה של תנאי הפרטיות של צדדים שלישיים.
 3. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה פעיל וזמין באופן קבוע או שהגישה בו תהא ללא אי דיוקים ו/או תקלות. האתר בכללותו, לרבות כל התוכן והמידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו וכן השירותים עצמם, מוצעים למשתמש, כמות שהם (As Is).
 4. על אף מאמצי החברה, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בקשר עם הגלישה באתר, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעויות אנוש. בגלישתו ו/או בכל שימוש אחר באתר פוטר כל משתמש את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור ו/או בקשר לפעולות שתנקוט החברה, אם תבחר לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
 5. עוד מובהר כי בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה, מנהליה ו/או בעלי מניותיה) לא יישאו בכל אחריות (בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת), בגין (א) כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שיגרם בקשר עם השימוש באתר ו/או מתן השירותים, הגבלתם או הפסקתם, לרבות אובדן הכנסות ופגיעה במוניטין; ו/או (ב) כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם בקשר עם השימוש באתר ו/או מתן השירותים, הגבלתם או הפסקתם, כתוצאה מנסיבות ואירועים שאינם בשליטת החברה.
 6. במידה והמשתמש אינו מרוצה מהאתר, הסעד היחידי העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר.
 7. כל שימוש באתר ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף את המשתמש לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט.
 8. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, (א) בקשר עם הפרת תנאי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השירות; ו/או (ב) בקשר עם השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים.

הפסקת השימוש באתר

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת שתראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באופן חד צדדי וללא כל הודעה, מראש או לאחר מעשה, את פעילות האתר, כולה או חלקה.
 2. החברה רשאית לחסום ו/או להגביל את המנוי ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים ו/או התכנים הכלולים בו, ולהתנות ו/או להגביל את הצפייה ברישום לאתר ו/או בכל תנאי אחר כפי שתמצא לנכון מעת לעת ו/או שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את רישיון השימוש שרכש המשתמש לעשיית שימוש בתוכנה, או לחסום את גישתו אל איזה מהשירותים המסופקים על ידי החברה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  •  
  • אם היא סבורה כי המשתמש אינו עומד בהוראות התקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות ו/או שהוא עושה שימוש בשרתי פרוקסי במטרה להסתיר כי הוא נרשם מספר פעמים;
  • אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;
  • אם המשתמש השתמש באתר ו/או בשירותים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם כרטיס האשראי שהמשתמש מסר במסגרת רישום לשירותים (ככל שהשירותים ניתנים בתשלום) ו/או במסגרת רכישת רישיון השימוש בתוכנה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
  • אם המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לו בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

שינויים באתר

 1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה ו/או מראה האתר, התכנים והשירותים הכלולים בו ו/או היקף הפעולות באתר ו/או כל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. למשתמש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בגין כך.

פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת במסמך מדיניות הפרטיות. כל שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות, כפי שזו תעודכן מעת לעת.

 קבצי  Cookie

 1. בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה כגון "עוגיות" (cookies).
 2. בעת השימוש באתר, המשתמש מתיר לחברה לעשות שימוש ב "cookies" בקשר אליו ולהשתמש במידע על מנת לזהות את המשתמש.

יישוב סכסוכים וסמכות

 1. הדין החל בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או בשירותים ולתקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות הינו דין מדינת ישראל.
 2. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות האתר ו/או לשימוש בשירותים ולהוראות התקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
 3. במידה וייקבע על ידי בית משפט מוסמך, כי הוראה כלשהי מהוראות התקנון הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שייקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) אותו חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות התקנון, אשר תשארנה בתוקף מלא ותחייבנה את המשתמשים.

שירות לקוחות

 1. בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ופעילות האתר, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 073-7773245 או במייל info@cligal.com ונציגי החברה ישמחו לעמוד לשירותך במהלך שעות הפעילות, כפי שאלו מפורטות בעמוד "יצירת קשר".