OCR – קליגל
יוני 13, 2021

המרת מסמך סרוק לחפיש (00:39)

באמצעות קליגל ניתן להפוך מסמך סרוק למסמך שניתן לחיפוש (searchable). ניתן לראות אפשרות זו בסרטון ההדגמה: